Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
Onderstaande voorwaarden van de Volksuniversiteit Zuidlaren (VuZ) zijn van toepassing op alle activiteiten (cursussen, lezingen, workshops en/of excursies) en zijn in overeenstemming met de landelijke afspraken die zijn gemaakt binnen de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten (later Cultuurconnectie).

2. Inschrijving en Betaling
Inschrijving geschiedt via de website: www.vuzuidlaren.nl. Inschrijvingen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Deelnemers krijgen uiterlijk een week voor aanvang van de activiteit bericht over het al dan niet doorgaan ervan. Wanneer de activiteit doorgang vindt en u als deelnemer aan de activiteit bent geplaatst, verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusbedrag. 
Bij de inschrijving geeft de belangstellende een machtiging tot automatische incasso door de VuZ van de deelnemersbijdrage. Bij automatische incasso wordt het cursusbedrag, na de eerste les van de rekening van de deelnemer afgeboekt. 
Deelnemers aan activiteiten waarvan het deelnamebedrag € 100,-- of meer bedraagt kunnen desgewenst dit bedrag, uitsluitend middels automatische incasso, in twee termijnen betalen. 

3. Cursusinformatie
De VuZ verzorgt de cursus, workshop, lezing of excursie aan haar deelnemers op de wijze, zoals omschreven in het programma. Alle door de VuZ gepubliceerde prijzen en data zijn onder voorbehoud van kennelijk foutieve vermeldingen. Data kunnen door de VuZ worden aangepast en/of nieuwe activiteiten kunnen worden toegevoegd. De actuele informatie staat op de website.

4. Annuleren door de deelnemer
Vanwege bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld verhuizing buiten de regio of langdurig ziekteverzuim) kan een deelnemer genoodzaakt zijn de lessen vroegtijdig te beëindigen. 
In die situatie wordt bij annulering door de deelnemer de deelnemersbijdrage, op basis van het aantal niet-ontvangen lessen, teruggestort. 
Bij annulering door de deelnemer wordt € 10,-- administratiekosten in rekening gebracht. Deze kosten komen te vervallen indien u nog niet aan een cursus, waarvoor u zich had aangemeld, heeft deelgenomen. Reeds aangeschafte studiematerialen worden niet door de VuZ vergoed.

5. Wijziging door de Volksuniversiteit Zuidlaren
De VuZ behoudt zich het recht voor om, indien daarvoor gegronde redenen zijn, een bepaalde activiteit door een andere docent te laten geven dan in het programma vermeld of de activiteit te verplaatsen naar een andere locatie, datum of tijdstip. Dit geeft geen recht op terugbetaling van de deelnemersbijdrage. 
Indien de lessen voor langere tijd niet uitgevoerd kunnen worden op de leslocatie, kan bij voldoende animo, de VuZ besluiten om de lessen aan te bieden middels digitale les-vormen, ter vervanging van de fysieke lessen. Cursisten, die afzien van de digitale voortzetting, dienen dit schriftelijk aan de VuZ kenbaar te maken en ontvangen naar rato van het aantal gevolgde lessen de reeds betaalde deelnemersbijdrage retour.  
De VuZ kan vanwege deze omstandigheden eveneens besluiten om de activiteiten voor langere duur op te schorten. Dit geeft geen recht op terugbetaling van de deelnemersbijdrage. 

6. Annulering door de Volksuniversiteit Zuidlaren
Activiteiten gaan door bij voldoende inschrijvingen. Wordt het gestelde minimumaantal deelnemers niet bereikt dan heeft de VuZ het recht de activiteit te annuleren.  
Het bestuur van de VuZ kan vanwege bijzondere omstandigheden, zoals bedoeld in het voorgaande lid, tweede alinea, besluiten om alle activiteiten op de leslocaties vroegtijdig te beëindigen. Bij annulering door de VuZ wordt de deelnemersbijdrage, op basis van het aantal niet-gegeven lessen, teruggestort.

7. Boeken en lesmateriaal
Boeken en lesmateriaal worden door de deelnemer aangeschaft en zijn voor eigen rekening van de deelnemer tenzij anders staat vermeld. Eventuele materiaalkosten die bij de activiteiten staan vermeld, moeten met de docent worden verrekend. Als blijkt dat een activiteit niet door kan gaan of door de deelnemer is geannuleerd worden de kosten van aangeschafte boeken, lesmateriaal of materialen niet door de VuZ vergoed.

8. Ziekte en verhindering
Als een deelnemer door omstandigheden een les niet kan volgen, dient deze de docent hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. In dergelijke gevallen vindt geen restitutie van de deelnemersbijdrage plaats. 
Wanneer een les niet door kan gaan vanwege ziekte of verhindering van de docent, krijgt de deelnemer daarvan via e-mail dan wel telefonisch of schriftelijk bericht. In overleg met de docent en de deelnemers wordt zo mogelijk een vervangende datum gezocht. 

9. Aansprakelijkheid
Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke bezittingen, door welke oorzaak dan ook ontstaan tijdens activiteiten die door de VuZ zijn georganiseerd. De cursist neemt voor eigen risico deel aan de activiteiten die direct of indirect verband houden met de cursus.

10. Evaluatie
Na afloop van de activiteit (en bij sommige cursussen ook tussentijds) bestaat de mogelijkheid een evaluatieformulier in te vullen waarin de deelnemer opmerkingen, waardering, commentaar of kritiek kan vermelden. Een dergelijk evaluatieformulier wordt aan alle deelnemers automatisch via e-mail toegestuurd. 

11. Privacy Statement
De persoonsgegevens, zoals door de deelnemers aan de VuZ doorgegeven, worden door de VuZ opgeslagen in het deelnemersbestand. De VuZ verwerkt de gegevens ten behoeve van de aanmelding en afhandeling voor de cursus(sen), lezing(en), workshop(s) of excursies, voor het onderhouden van de relatie en om de deelnemers op de hoogte te houden van (wijzigingen in) het activiteitenaanbod. Ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens is de wijze waarop persoonsgegevens verwerkt worden, door wie deze kunnen worden bewerkt en geraadpleegd, vastgesteld in een Privacy Statement. Dit statement staat op de website of is op te vragen bij de administratie van de VuZ. 

12. Klachten
Deelnemers dienen eventuele klachten bij voorkeur direct aan de desbetreffende docent voor te leggen zodat zij zo mogelijk in goed onderling overleg tot een oplossing komen. Komen partijen niet tot overeenstemming dan kan door de docent en/of de cursist contact gezocht worden met de cursuscoordinator. Komt men er na overleg nog niet uit dan kan de deelnemer schriftelijk een klacht indienen volgens de Klachtenregeling. Deze regeling staat op de website maar is ook op te vragen bij de administratie van de VuZ. 

13. Onvoorzien
In alle gevallen die niet zijn voorzien in deze algemene voorwaarden beslist het bestuur.